201812.03
1

FocusOSA #53: Korea Południowa w EŚW

W ubiegłym miesiącu (10-13 października) przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Moon Hee-sang odwiedził Bukareszt, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz Rumunii. Należy zwrócić uwagę, że strona rumuńska liczy przede wszystkim na rozwój współpracy bilateralnej m.in.: między uczelniami oraz zwiększenie inwestycji. Obie strony wykazały również zainteresowanie współdziałaniem w organizacjach międzynarodowych, czemu ma sprzyjać prezydentura Rumunii w Unii Europejskiej.

Przewodniczący Moon Hee-sang spotkał się z prezydentem Klausem Iohannisem, marszałkiem Izby Deputowanych Liviu Dagneą oraz marszałkiem Senatu Călinem Popescu-Tăriceanu. Należy podkreślić, że pierwsze umowy dwustronne oba państwa podpisały w 1990 roku, a dotyczyły one m.in.: współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej (porozumienie odnowione w 2005 roku), a także handlu. Z czasem współpraca ta była rozszerzana o nowe obszary, takie jak energetyka jądrowa (2003 i 2006 roku), małe i średnie przedsiębiorstwa oraz nowe technologie i innowacje (2005 rok). W ciągu 28 lat od ustanowienia relacji dyplomatycznych Korea Południowa stała się jednym z najważniejszych partnerów strategicznych Rumunii w regionie Azji i Pacyfiku. Punktem przełomowym była wizyta prezydenta Rumunii w Seulu w 2008 roku, kiedy to oba państwa podpisały porozumienie o partnerstwie strategicznym. W 2010 roku zakończono prace nad wspólnym planem działania na rzecz realizacji partnerstwa oraz uruchomiono rządowy program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury.

Nie ulega wątpliwości, że potencjał strategicznego partnerstwa w ostatniej dekadzie nie został w pełni zrealizowany. Było to jedno z najważniejszych zagadnień poruszanych w trakcie oficjalnej wizyty przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego w Bukareszcie. Prezydent Rumunii wyraził nadzieję na wzmocnienie dwustronnej współpracy gospodarczej oraz przyciągnięcie nowych inwestorów koreańskich na rynek rumuński. Kolejnym sektorem wspólnego zainteresowania jest edukacja i zwiększenie wymiany studenckiej. Marszałek Senatu Călin Popescu-Tăriceanu zaproponował wsparcie dla bezpośredniej współpracy między uczelniami, która miałaby być realizacją postulatu o poprawie relacji kulturowych, naukowych i technologicznych. Senator wskazał program południowokoreańskich stypendiów dla rumuńskich studentów w dziedzinie energii jądrowej jako przykład bardzo udanej współpracy na tym polu. Liviu Draganea również podkreślił zainteresowanie Rumunii czerpaniem korzyści z partnerstwa poprzez nawiązanie silniejszej współpracy gospodarczej. Marszałek Izby Deputowanych wyraził nadzieję na realizację wspólnych projektów na dużą skalę. Bukareszt docenił również wzmocnienie dialogu na poziomie międzyparlamentarnym oraz wyspecjalizowanych komisji i grup przyjaźni, który nastąpiło w ostatnim czasie. Dopiero współpraca na poziomie rządowym i międzyparlamentarnym gwarantuje realizację partnerstwa strategicznego poprzez konsolidację dwustronnych stosunków w tak kluczowych dziedzinach jak bezpieczeństwo i gospodarka. Strona koreańska zgodziła się z tym stwierdzeniem, uważając ciągły dialog na tematy wspólnego zainteresowania za jeden z ważniejszych instrumentów rozwoju dwustronnych relacji. Jednocześnie Korea Południowa wyraziła otwartość na propozycje Rumunii w kwestii wspólnych projektów.

Wizyta w Bukareszcie była również okazją do przyjrzenia się współpracy obu państw w organizacjach międzynarodowych. W pierwszej połowie 2019 roku Rumunia będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej. Bukareszt zapewnił, że będzie zwracać szczególną uwagę na wzmocnienie partnerstwa między UE a Republiką Korei. W tym roku Unia Europejska i Korea Południowa obchodzą 55. Rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych. Stosunki między UE a Republiką Korei są regulowane trzema kluczowymi umowami: polityczną umową ramową, umową o wolnym handlu oraz umową ustanawiającą zasady udziału Republiki Korei w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE. Ponadto obie strony organizują liczne dwustronne konsultacje i sektorowe dialogi polityczne. Istotnym polem współpracy dla strony południowokoreańskiej jest także rozwiązanie problemu północnokoreańskich zbrojeń. W tej kwestii Bukareszt poparł dialog międzykoreański. Takie stanowisko Rumunia zamierza prezentować pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Unii Europejskiej.

Politycy obu państw słusznie ocenili, że istnieje jeszcze nie w pełni zrealizowany potencjał dwustronnych relacji między Koreą Południową i Rumunią. Dla Bukaresztu Seul pozostaje jednym z najważniejszych partnerów w Azji Wschodniej. Natomiast dla Korei Południowej znaczenie Rumunii znacznie wzrosło po przyjęciu tego państwa do Unii Europejskiej. To nie umowa o partnerstwie strategicznym z 2008 roku, ale porozumienie o wolnym handlu między UE i Korea Południową, do którego Rumunia przystąpiła w 2012 roku przyczyniło się do wzrostu relacji handlowych między oboma państwami. Nie ulega wątpliwości, że oba kraje w ostatnich latach dołożyły wszelkich starań, aby promować wymianę w różnych dziedzinach, w tym kulturze, edukacji i gospodarce.